UBEZPIECZENIA FIRMOWE I KORPORACYJNE


Ubezpieczenie firmy, pracowników oraz gwarancje ubezpieczeniowe.


Firma, pracownicy, gwarancje ubezpieczeniowe:

Dla wszystkich, którzy poważnie myślą o swoim biznesie i chcą bez problemów i nadmiaru formalności, kompleksowo zabezpieczyć się przed niespodziewanymi zdarzeniami. Ubezpieczenie pojazdów lub maszyn w ramach programu flotowego pozwala na oszczędność pieniędzy – stawki za ubezpieczenie w tego typu programach są indywidualnie negocjowane i mogą być naprawdę atrakcyjne.

Oferujemy:

Ubezpieczenie firmy - Dzięki ubezpieczeniu możesz myśleć przyszłościowo i przygotować się na zdarzenia, które mogłyby znacząco wpłynąć na kondycję Twojej firmy. Do Twojej dyspozycji posiadamy szeroką gamę produktów, których zadaniem jest zabezpieczenie majątku Twojej firmy:

 • ubezpieczenie majątku firmy od zdarzeń losowych, w tym: budynki, wyposażenie (sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń, w tym nisko cenne składniki majątku), środki obrotowe tj.: towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały pomocnicze, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń, nakłady inwestycyjne, mienie osobiste pracowników
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • ubezpieczenie od wandalizmu
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (przenośnego i stacjonarnego) od wszystkich ryzyk
 • bezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC pracodawcy, OC za produkt, OC podwykonawców, OC wzajemne)
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych
 • Assistance

Grupowe ubezpieczenie na życie - za bardzo małą składkę, Twój pracownik i jego rodzina są chronieni na wypadek śmierci, nieszczęśliwego wypadku lub zgonu najbliższych.

Ubezpieczenia korporacyjne adresowane jest m.in. do: przedsiębiorstw handlowych, firm budowlanych i usługowych, zakładów produkcyjnych, przewozowych, banków i instytucji finansowych, właścicieli i zarządców nieruchomości. Ubezpieczenie jest indywidualnie dopasowywane do potrzeb Klienta.

 

Ubezpieczenia wspólnot - chroni wspólnotę, przede wszystkim jej członków, przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi.  Szeroki zakres produktów pozwala na optymalne dopasowanie tak, by zabezpieczyć majątek wspólnoty mieszkaniowej oraz utrzymać ją w należytym stanie technicznym. Oferujemy:

 

Ubezpieczenia mienia - zabezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (m.in.: powodzi, uderzenia pioruna, huraganu, zalania, ciężaru śniegu lub lodu, dymu, pękania rur, upadku drzew lub masztów). Ubezpieczenie obejmuje budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, budowle, obiekty małej architektury, maszyny i urządzenia, wyposażenie.

 

Klauzule dodatkowe - dodatkowe zabezpieczenie na wypadek: terroryzmu, aktów wandalizmu, prac remontowych, szkód mechanicznych i elektrycznych, przepięć. Dzięki dodatkowym zabezpieczeniom wspólnota uchroni się przed nieprzewidzianymi kosztami, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest dosyć wysokie.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - ochrona związana z posiadaniem i zarządzaniem nieruchomością z rozszerzeniem o następujące klauzule:

 • OC za szkody w nieruchomościach użytkowanych przez ubezpieczającego na podstawie umowy najmu, dzierżawy itp.
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • OC parkingów strzeżonych
 • OC szkód wzajemnych

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku - zabezpieczanie na wypadek szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunkiem, w tym koszty naprawy uszkodzonych zabezpieczeń w wyniku włamania lub usiłowania dokonania włamania. 

 

Na wniosek zakres może zostać rozszerzony o ryzyka dewastacji.

    Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych - Towarzystwo pokrywa szkody polegające na rozbiciu, stłuczeniu lub pęknięciu. W razie zajścia wypadku pokrywa również koszty uprzątnięcia pozostałości, koszty ustawień i rozbiórki rusztowań lub wynajmu podnośników.

    Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu - chroni na wypadek szkód wyrządzonych przez członków zarządu wspólnocie mieszkaniowej w związku z pełnieniem przez nich funkcji członka zarządu (np. na skutek zawinionego działania lub zaniechania).

 

Ubezpieczenia flot samochodowych - Firmy, które posiadają wiele pojazdów nie muszą ubezpieczać ich osobno, mogą skorzystać z możliwości ubezpieczenia floty samochodowej. Ubezpieczenia te adresowane są do wszystkich firm, które mają wystarczająco dużo samochodów, by ubezpieczyć flotę. Szczególnie korzystne są dla firm transportowych, spedycyjnych oraz innych przedsiębiorstw, w których każdy dzień przestoju pojazdu oznacza straty finansowe. Ten sam okres ubezpieczenia dla wszystkich samochodów w firmie, bez względu na to, kiedy zostały zakupione. Dzięki temu nie trzeba w ciągu roku zajmować się podpisywaniem i przedłużaniem kolejnych umów. Zdecydowanie ułatwia to administrowanie pojazdami.


Korzyści:

 • niska cena
 • bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • możliwość u ubezpieczenia na jednej polisie opcji VIP dla kadry zarządzającej z dużo wyższymi sumami ubezpieczenia
 • motywacja pracowników
 • programy dopasowywane są do specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw


Ubezpieczenie flotowe może objąć:

 • OC
 • zieloną kartę
 • autocasco
 • NNW kierowcy oraz pasażerów
 • Assistance
 • ubezpieczenie utraty wartości pojazdu (GAP)
 • szyby
 • dodatkowe wyposażenie
 • pomoc prawną przy dochodzeniu odszkodowania